Betingelser: Solformørkelsesrejse 2015

Nedenstående betingelser gælder for alle deltagere på Illustreret Videnskabs solformørkelsestur 20. marts 2015.

31. oktober 2014

Det påhviler den, som har betalt for et antal pladser, at informere alle deltagere, som skal benytte disse pladser, om de disse betingelser før check in. Ved deltagelse i turen accepterer deltageren disse betingelser. Turens arrangør er Bonnier Publications A/S (Strandboulevarden 130, København Ø, CVR-nummer 12376405). Betingelserne og enhver tvist, der måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret, og enhver tvist skal afgøres ved Københavns Byret.

Pladsfordeling

For at give deltagerne de bedste muligheder for at betragte solformørkelsen, sælges kun pladser i flyets højre side – den side, som vender mod Solen. Deltagere har mulighed for tre forskellige køb:

Hel sæderække (sæde D, E og F): Dette giver mulighed for at få en hel række og disponere over de tre sæder i rækken – dog til maksimalt tre personer. Vinduesplads (sæde F). Du får et sæde ved vinduet, og deler udsigten med deltageren i midtersædet. Midtersæde (sæde E). Du får det midterste sæde og deler udsigten med deltageren ved vinduespladsen.

Stolene skal være i oprejst position og bordene klappet op under den totale formørkelse. Vi henstiller til, at deltagerne deles om vinduerne ved deres sæderække, så alle får mulighed for at betragte formørkelsen. Deltagere kan ikke gøre noget krav gældende mod Bonnier Publications som følge af, at deltagernes udsigt forhindres, vanskeliggøres eller forringes på nogen måde, herunder hvis dette skyldes andre deltagere. Bemærk at flytypen, som benyttes til turen, kan være udstyret med winglets (opadgående, aerodynamiske finner, der sidder for enden af hovedvingen).

Den præcise fordelingen af sæder og rækker foretages af Bonnier Publications. Flypersonalets anvisninger skal følges, herunder hvis det kræves at nogle passagerer benytter andre sæder for at opnå en hensigtsmæssig vægtfordeling i flyet under start og landing. Deltageren kan ikke gøre noget krav gældende i tilfælde af, at deltagerne anvises andre sæder end oprindelig forudsat, herunder hvis sådan anvisning foretages for at opnå en hensigtsmæssig vægtfordeling i flyet.

Turen inkluderer

  • Rundflyvning fra Københavns Lufthavn, Kastrup til området vest for Færøerne, hvor solformørkelsen er total, og retur til Københavns Lufthavn, Kastrup. Mødestedet er Københavns Lufthavn, Kastrup og turens pris inkluderer ikke anden form for transport end selve denne flyvning.
  • Sæde i den side af flyet, som vender mod solformørkelsen under selve formørkelsen.
  • Introduktion og velkomst om bord af Illustreret Videnskabs ledelse
  • Astronomisk foredrag under turen
  • Ankomst til området med total formørkelse ca. 15 minutter før den totale formørkelse indtræffer, og returnering mod København ca. 20 minutter senere.
  • Særnummer af Illustreret Videnskab
  • Solformørkelsesbriller
  • Brunch, champagne og snacks

Billed- og videooptagelser

Bonnier Publications forbeholder sig ret til i løbet af turen at optage stillbilleder og video til brug i bl.a. markedsføring. Alle deltagere har pligt til at underskrive den samtykkeerklæring om brug af stillbilleder og video. Det er en betingelse for deltagelse i turen, at samtykkeerklæringen underskrives og overdrages til Bonnier Publications senest umiddelbart før check in i lufthavnen.

Bestilling

Turen bestilles ved at følge anvisningerne på illvid.dk/solartour. Først når deltageren har modtaget en bekræftelsesmail og indbetalt turens fulde pris som beskrevet i bekræftelsesmailen, er deltageren sikret plads/pladser i flyet. Betaleren skal overfor Bonnier Publications oplyse fulde navn (ikke kaldenavne, kunstnernavne etc.) og kontaktoplysninger på alle personer, som benytter de af betaleren betalte pladser ved betaling af turen eller senest 12. marts 2015. Betaleren har endvidere pligt til at gøre disse personer bekendt med alle her anførte tur-betingelser.

Afbestilling

Afbestilling af turen er ikke muligt, når turens pris er betalt. Indtil 72 timer før afgang kan deltagere overdrage deres plads til andre. Ændringen kan kun foretages af den, som har betalt turen, og kun mod betaling af et administrationbegyr på kr. 500,- pr. deltagerændring. Gebyret skal være Bonnier Publications i hænde senest 48 timer før afgang. Ved udeblivelse eller for sent fremmøde, eller hvis deltageren på nogen måde er forhindret i at deltage, herunder som følge af sygdom eller lignende, eller som følge af at deltageren ikke er i besiddelse af den fornødne rejsedokumentation, er turens fulde pris herunder enhver form for lufthavnsskat og enhver form for afgift, tabt for deltageren, og Bonnier Publications yder ingen erstatning eller anden form for kompensation til deltageren i disse tilfælde ligesom deltageren ikke har ret til at få turens pris refunderet.

Deltageren er endvidere forpligtet til at acceptere enhver ændring foretaget af flyselskabet (Jet Time) eller tredjemand, herunder som følge af myndighedskrav, og deltageren kan i denne anledning ikke gøre noget krav gældende mod Bonnier Publications.

Ændring af rejseplan

Turen finder sted den 20. marts 2015 med afgang fra Københavns Lufthavn, Kastrup ca. kl. 08.15 og ankomst i Københavns Lufthavn, Kastrup kl. ca. 12.45. Justering af afrejsetidspunktet foretaget af Bonnier Publications kan forekomme op til 48 timer før afrejse. Bonnier Publications informerer hurtigst muligt om ændringerne via de af deltageren oplyste kontaktinformationer, men yder ingen erstatning eller anden form for kompensation for gener, tidsforbrug eller omkostninger, som dette måtte medføre for deltageren ligesom deltageren ikke har ret til at få billetprisen refunderet. Tekniske svigt, sikkerhedsmæssige risici eller vejrlige forhold samt andre forhold, som Bonnier Publications ikke er herre over, kan medføre, at flyet kun gennemflyver området med total formørkelse i kortere tid eller at det ikke er muligt at se solformørkelsen fra flyet. Bonnier Publications yder ingen erstatning eller kompensation for den forringelse af den forventede oplevelse, som dette måtte medføre.

Aflysning

Bonnier Publications kan til enhver tid aflyse turen. Hvis turen aflyses, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb. Bonnier Publications yder hverken erstatning eller anden form for kompensation for gener, tidsforbrug, eller omkostninger, som en aflysning måtte medføre eller erstatning eller kompensation for en eventuel mistet mulighed for at opleve formørkelsen. Dette gælder hvadenten turen må aflyses som følge af manglende tilmelding, interne forhold i Bonnier Publications eller uventede situationer som fx, men ikke begrænset til, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlige myndigheder, strejke, lock-outs, civil opstand, krig, krigslignende tilstand, oprør, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, terroristaktiviteter, militær undtagelsestilstand, naturkatastrofer, atomudslip, blokade, embargo, brand, oversvømmelse, tåge, frost, is, vejrforhold, epidemier, karantæne, flykapring eller andre forhold, som Bonnier Publications ikke har indflydelse på.

Bonnier Publications kan ikke pålægges at betale erstatning eller kompensation – udover tilbagebetaling af det indbetalte beløb – i tilfælde af, at flyselskabet (Jet Time) eller tredjemand aflyser, udskyder eller ændrer turen herunder som følge af sikkerhedsmæssige forhold, og/eller deltagernes og/eller flyets sikkerhed. Deltagere kan ikke gøre krav gældende mod Bonnier Publications i tilfælde af forsinkelser.

Deltagerens ansvar

Alle deltagere skal fremmøde ved check-in i Københavns Lufthavn, Kastrup senest halvanden time før afgang og medbringe gyldigt pas samt enhver anden form for nødvendig rejsedokumentation. Hver deltager må medbringe ét stk håndbagage på maksimalt 5 kg og dimensionerne 55 x 40 x 32 centimeter samt evt. en lille håndtaske. Det er ikke tilladt at medbringe indskrevet bagage. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for bl.a. medbringelse af væsker i håndbagagen. Information om disse findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Under hele turen skal deltageren følge de anvisninger som udstikkes af lufthavnens og flyets personale herunder sikkerhedsanvisninger. Bonnier Publications yder ingen erstatning eller anden form for kompensation, herunder refusion af turens pris, til deltagere, som sikkerhedspersonale eller myndigheder forhindrer i at deltage uanset årsagen hertil.

Deltageren skal være fysisk i stand til at gennemføre turen og er forpligtet til at iagttage gældende regler og forskrifter, som måtte være gældende på afrejsetidspunktet.

Bonnier Publications påtager sig intet ansvar for skader, som observation af Solen måtte medføre på deltagere eller af deltagere medbragt udstyr eller ejendele.

Såfremt Bonnier Publications lider noget tab i nogen henseende, herunder bliver pålagt at udrede nogen form for erstatning og/eller kompensation over for flyselskabet (Jet Time), deltagere eller tredjemand, og såfremt dette skyldes en eller flere deltageres adfærd og/eller undladelser, skal denne deltager eller disse deltagere holde Bonnier Publications skadesløse.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: