Shutterstock
affaldssortering 2

Batter det for klimaet at sortere sit affald?

Genbrug af materialer er selvfølgelig godt for miljøet, men gavner det også klimaet, når jeg sorterer mit affald?

På verdensplan skaber husholdninger over to milliarder tons affald hvert år. Det er 250 kg pr. person, og bliver det håndteret optimalt, giver det en enorm gevinst for klimaet.

I en rapport fra 2021 har det britiske rådgivningsfirma Eu­nomia fremlagt beregninger, som viser, at hvis alt vores affald sorteres og håndteres korrekt, kan vi fra 2030 spare klimaet for 2,76 milliarder tons CO2-ækvivalenter om året.

CO2-ækvivalenter angiver klimaeffekten af andre typer drivhusgasser, fx metan, når deres virkning omregnes til den tilsvarende effekt af CO2.

Affaldssortering kan sænke vores udledning af drivhusgasser med 5,5 procent.

De 2,76 milliarder tons skal sammenlignes med klodens samlede årlige udledning på 50 milliarder tons CO2 -ækvivalenter.

Glas og metal er genialt genbrug

En af de store gevinster kommer fra genbrug af glas. Beregninger viser fx, at hvis USA hæver genanvendelsen af glas fra 33 til 50 pct., vil det fjerne udledninger svarende til 300.000 benzinbiler.

Metaller vejer også tungt i regnestykket. Det er ret simpelt at adskille forskellige metaller fra hinanden og genanvende dem – og derfor er gevinsten også stor.

aluminium genbrug

Genbrug af aluminium er et af de felter, hvor vi kan spare allermest energi og dermed skåne klimaet.

© Shutterstock

Genindvinding af aluminium kræver fx blot fem pct. af den energi, der skal til at udvinde nyt aluminium fra malmen bauxit.

Selv vores madaffald kan genbruges til gavn for klimaet. En kontrolleret nedbrydning af det organiske materiale kan give os nyttig biogas, i stedet for at affaldet rådner på lossepladser og frigiver metan til atmosfæren.