Shutterstock
CO2 i en sø

Jordens skove er en klimajungle

Plant et træ og hjælp klimaet! Budskabet er velkendt, men ny forskning viser, at det langtfra er så simpelt. Samspillet mellem skovene og klimaet er uhyre komplekst – og det er derfor helt afgørende, hvor vi planter ny skov.

En milliard nye træer inden 2025! Det er målet for et af verdens største skovplantningsprojekter, som drives frem af miljøorganisationen The Nature Conservancy. De mange træer plantes i lande som Brasilien, Mexico, USA og Kina, og formålet er at bremse den globale opvarmning.

Umiddelbart giver det rigtig god mening. Når træer vokser, suger de CO2 fra luften og oplagrer den, så den ikke længere kan virke som drivhusgas i atmosfæren. Og det har vi brug for.

Vores udledninger har givet træerne 50 procent mere kuldioxid at leve af.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren er i dag 50 procent højere end før industrialiseringen – og den stiger stadig, selvom vi kæmper for at nedbringe vores udledninger.

Alligevel sætter forskere nu spørgsmålstegn ved konsekvenserne af at plante mere skov. De seneste årtiers forskning har vist, at samspillet mellem skov og klima er ekstremt komplekst, og at skovene både kan have nedkølende og opvarmende effekter, alt efter hvor de vokser.

Endnu mere kompliceret bliver billedet i fremtiden, når kloden bliver varmere, og atmosfæren kommer til at rumme endnu mere CO2. Når de to ting forandrer sig, kan en skov, som før var nedkølende, nemlig pludselig blive det modsatte.

Dermed er skovene en vigtig joker i spillet om, hvordan klimaet vil udvikle sig – og det er vel at mærke et spil, hvor reglerne hele tiden ændrer sig.

far søn planter nyt træ

I mange lande gennemføres der projekter med plantning af millioner af træer – bl.a. for at dæmpe den globale opvarmning. Men effekten af de nyplantede skove er usikker.

© rbkomar/Getty Images

Træer kan leve i flere hundrede år, og derfor har nutidens beslutninger om, hvor vi planter ny skov, konsekvenser meget langt frem i tiden.

Skovene er skrumpet dramatisk

Totalt set er klodens skove skrumpet voldsomt ind gennem de seneste 100 år. Udviklingen toppede i 1980’erne, hvor vi mistede 150 millioner hektar skov, svarende til 225 millioner fodboldbaner – eller et område tre gange større end Spanien.

Siden er tilbagegangen bremset lidt, men vi mister stadig skov. Fra år 2000 til i dag har vi tabt op mod 100 millioner hektar skov, men tabet sker ikke længere over hele kloden. Mens troperne stadig mister store skovarealer, bliver skovene i de tempererede dele af verden faktisk større.

skovens verdenskort

Siden år 2000 har verden fået ca. 25 millioner hektar mere tempereret skov (tv.), men mistet 120 millioner hektar tropisk skov (th.).

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Forskere anslår, at Jordens skove i dag har oplagret 861 gigatons kulstof og hvert år absorberer mere end 7,5 gigatons – hvilket er mere, end USA udleder årligt.

De tropiske skove står i dag for ca. halvdelen af alt oplagret kulstof i klodens træer. Men det billede vil ændre sig, hvis den tropiske skov fortsat skrumper, mens den tempererede skov vokser.

Så længe vi totalt set mister skov, vil oplagringen af kulstof i skovene dog falde, og det fører til et varmere klima. Opvarmningen forværrer situationen yderligere, da et varmere klima udtørrer jorden og øger risikoen for både skovdød og brande.

Både brandene og den biologiske nedbrydning af døde træer frigiver det oplagrede kulstof, og det kan vende fuldstændig op og ned på en skovs klimaeffekt.

Træerne indtager nyt land

Den globale opvarmning påvirker dog ikke kun skovene negativt. Den giver også mulighed for, at træer kan vokse på steder, hvor det før var for koldt. Sammen med den fortsatte skovhugst i troperne betyder det, at skovene populært sagt er ved at flytte rundt på verdenskortet.

Skovenes verdenskort ændrer sig

De tropiske skovområder er under hårdt pres, mens skovene i de tempererede egne af verden breder sig. Træfældning i troperne er den vigtigste årsag til udviklingen, men den globale opvarmning er også begyndt at spille ind.

skov bliver til landbrugsjord
© Shutterstock

1. Den tropiske skov forvandles til marker

Op mod 95 procent af verdens skovrydning finder sted i tropiske egne, og langt det meste af rydningen sker for at bruge områderne til landbrug. Samtidig er den tropiske skov flere steder presset af udtørring og skovbrande.

Bjerge
© Shutterstock

2. Træerne vokser højere op ad bjergskråninger

I takt med at klodens temperatur stiger, rykker flere træarter længere op i bjergene, hvor det tidligere var for koldt til, at de kunne trives. I de tropiske skovområder sker det over dobbelt så hurtigt som i tempererede egne.

skov med gule og røde farver
© Shutterstock

3. Den tempererede skov rykker ind i polarcirklen

Såkaldt tajgaskov, som primært består af nåletræer, breder sig nordpå og trænger ind i polarcirklen. Den globale opvarmning smelter permafrosten og forlænger vækstsæsonen, hvilket giver bedre betingelser for træerne.

Globalt set har den stigende temperatur og koncentrationen af CO2 forskellige effekter på skovene. Det viser en undersøgelse fra 2021, hvor forskere fra Brown University i USA gennemspillede forskellige scenarier i computermodeller.

Simuleringerne afslører, at højere temperaturer isoleret set resulterer i mindre skov på verdensplan. Overophedningen og udtørringen af de tropiske skove medfører større tab end de forøgelser, der dukker op uden for troperne på grund af længere vækstsæsoner.

Men når forskerne tager CO2-stigninger med i modellerne, tegner simuleringerne et langt mere positivt billede. Ved en CO2-stigning på 33 procent i forhold til i dag viser simuleringerne et gevaldigt boost, der resulterer i 23 procent mere skov i verden end før industrialiseringen.

Især de nordligste tempererede områder bliver grønnere, men skovene breder sig overraskende nok også i tørre, subtropiske egne. Årsagen er, at overfloden af CO2 gør træerne bedre til at spare på vandet.

Normalt mister træerne meget vand, som fordamper fra bladene. Fordampningen sker via de samme porer i bladene, som træerne bruger til at optage CO2. Hvis luften bliver rigere på CO2, behøver træerne ikke at åbne porerne så meget for at få fat i den, og det mindsker fordampningen.

Klimamæssigt set er det dog en hårfin balance. Uden fordampning fra træerne dannes der nemlig færre skyer, som også har indflydelse på klodens temperatur. Skyerne reflekterer en stor del af Solens stråling tilbage til rummet, så den ikke når ned og varmer kloden op.

Hvis træerne holder for effektivt på vandet og ikke leverer damp til skyerne, vil det derfor resultere i en opvarmende effekt.

Polarcirklen bliver grøn

Et lignende fænomen gør sig gældende i forhold til de skove, som breder sig i de nordligste egne, hvor de efterhånden er begyndt at trænge ind i polarcirklen.

Polarcirklen

Global opvarmning får skove til at vokse frem langt mod nord (grønne områder). Måske varmer de kloden endnu mere op.

© Logan Berner/Northern Arizona University

Selvom den nye arktiske skov suger til sig af atmosfærens CO2, giver den ikke nødvendigvis nogen kølende effekt på klimaet – snarere tværtimod.

Når den lyse og delvist snedækkede tundra skiftes ud med mørk skov, bliver mindre af Solens stråling reflekteret tilbage til rummet. I stedet vil strålerne varme træerne, luften og jordoverfladen op.

Ny skov er derfor langtfra altid godt nyt for klimaet. Effekten af skovene afhænger af, hvor de vokser, hvilket miljø de erstatter, hvor varmt det bliver, og hvordan koncentrationen af CO2 udvikler sig – altså fire faktorer, som ovenikøbet påvirker hinanden på kryds og tværs.

Skov og klima påvirker hinanden

Skovene påvirker klimaet på flere måder, og effekterne kan være både nedkølende og opvarmende. Samtidig giver klimaændringer også nye betingelser for skovene, hvilket gør det samlede billede uhyre komplekst.

CO2 pil nedaf
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Tropisk skov lagrer kul og afkøler kloden

Når skovene suger CO2 ud af luften, dæmper de drivhuseffekten. På den måde giver mere skov en nedkølende effekt på klimaet – hvis den nye skov vel at mærke plantes de rigtige steder.

CO2 pil opad med ild i
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Skovbrande varmer Jorden op på kort sigt

I et varmere klima vil vi få flere skovbrande, som frigiver CO2 og varmer kloden yderligere op. På længere sigt kan brandene dog bane vej for, at nye og mere afkølende typer skov vokser frem.

Blå pil opad mod sky
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Træernes kroner skaber kølende skyer

En stor del af vandet, som træerne suger op fra jorden, fordamper fra bladene. Vanddampen danner skyer, som reflekterer Solens stråler tilbage til rummet. Det giver en nedkølende effekt.

Gul pil op fra skov
© Shutterstock & Lotte Fredslund

4. Polarskov giver et varmere klima

Det varme klima får skovene til at brede sig nordpå. Hvor der før var snedække og lys tundra, er der nu mørke træer, og de suger en større del af Solens stråler til sig. De nye skove virker derfor opvarmende.

Resten af dette århundrede vil klimaet utvivlsomt blive varmere, og det vil generelt føre til større udtørring af skovområder og dermed flere skovbrande.

På kort sigt bidrager brandene åbenlyst til yderligere opvarmning, fordi de fjerner CO2-slugende træer og frigiver de store mængder kulstof, som er lagret i dem.

Men på længere sigt har ikke engang skovbrande nogen entydig klimaeffekt. I de skovtyper, som findes i det tempererede klimabælte, kan brandene bane vej for tættere skov med nye arter, som har en bedre kølende effekt.

Løvtræer sluger mere CO2

Et konkret eksempel er fra Alaska, hvor brande i 2004 hærgede områder med granskov. Grantræerne blev de efterfølgende år erstattet af hurtigtvoksende løvfældende træer som asp og birk, der både er mindre brandbare og kan oplagre op mod fem gange så meget kulstof.

Skovbrande

På kort sigt varmer skovbrande kloden op, fordi de frigiver enorme mængder CO2 . Men brandene kan samtidig bane vejen for ny skov, som med tiden kan ophobe mere CO2.

© Shutterstock

Alt i alt står forskerne tilbage med et meget forvirrende billede af, hvordan skovene påvirker klimaet og omvendt. Men det står klart, at hvis vi planter ny skov de forkerte steder, risikerer vi at øge den globale opvarmning i stedet for at bremse den.

Et uheldigt eksempel er allerede observeret i den israelske Negevørken, hvor der i 1960’erne blev plantet fire millioner nåletræer. Ifølge målinger foretaget af israelske forskere fra Weizmann Institute of Science overstiger skovens opvarmende effekt i dag dens nedkølende virkning.

Træernes oplagring af CO2 kan ganske enkelt ikke opveje, at skoven absorberer mere indstråling fra Solen, end den golde ørken gjorde tidligere.

50 år kan det tage for en nyplantet skov, før den skifter fra at opvarme klimaet til at nedkøle det.

Heldigvis vurderer forskerne, at skoven med tiden vil oplagre mere kulstof, så den samlet set får en nedkølende effekt – men der kan gå op mod 20 år endnu, før skiftet sker.

Da de små træer blev sat ned i det israelske ørkensand, drømte ingen om, at skoven det næste halve århundrede ville bidrage til den globale opvarmning – hvis klimaeffekten da over­hovedet var med i overvejelserne tilbage i 1960’erne.

Lige så galt kan det gå i dag, hvis nye skovplantningsprojekter ikke tager højde for det uhyre komplekse samspil mellem skov og klima, forskerne møjsommeligt er ved at få overblik over.