Shutterstock
Biogasanlæg i funktion

Hvad er biogas?

Biogas kan blive en vigtig energikilde til miljøvenlig varme og el i fremtiden. Men hvor grøn er gassen fra madaffald og afføring egentlig?

Hvad er biogas?

Biogas er betegnelsen for gasarter, der blandt andet udvindes af organiske restprodukter som madaffald, gødning og kompost og kan bruges til at producere varme og el eller som brændstof i køretøjer.

Biogas bliver produceret af organiske restprodukter som madaffald, gødning og kompost.

I naturen forekommer metan i iltfattige miljøer som sumpe og marskland. Her lever en gruppe mikroorganismer ved navn methanogener.

Bakterierne omdanner stoffer som brint, kuldioxid og acetat til næring, som de bruger for at overleve. Overskudsproduktet herfra er metan, som er den mest almindelige form for biogas.

Methanogener lever også i menneskers og drøvtyggeres fordøjelsessystemer, hvor de hjælper med at nedbryde maden - og til sidst sender metan ud i det fri i form af prutter.

Hvad er den kemiske betegnelse for biogas?

Biogas er en paraply-betegnelse, der primært henviser til:

  • Metan med den kemiske formel CH4
  • Kuldioxid eller CO2, samt
  • Svovlsulfid eller H2S
Illustration af metan molekyle
© Shutterstock

Metan

Illustration af kuldioxid molekyle
© Shutterstock

Kuldioxid

H2S
© Wikimedia Commons

Svovlbrinte

Hvad kan man bruge biogas til?

Biogas bruges typisk til varme og elektricitet.

Når biogas omdannes til elektricitet, sker det i en forbrændingsmotor, der bruger biogassen som brændstof. Motoren driver en generator, og derved omdannes energien i gassen til elektricitet, der kan sendes ud på el-nettet.

Der går dog relativt meget energi tabt i omdannelsen, da effektiviteten af biogas-generatoren ligger på omkring 40 procent.

Ved at fjerne svovlbrinte og kuldioxid fra biogassen, så kun metan er tilbage, kan gassen komprimeres ligesom naturgas. I den form kan den også bruges som brændstof til køretøjer.

Er biogas en miljøvenlig energikilde?

Biogas er en relativt miljøvenlig energikilde, fordi den både mindsker udledningen fra landbruget og erstatter fossile energikilder som naturgas eller olie.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at klima-aftrykket fra landbrug med kvæg kan reduceres med helt op til 41 procent, hvis køernes gylle omdannes til biogas. For svin kan klimabelastningen mindskes med 25 procent.

Det skyldes, at metan er en skadelig drivhusgas, hvis den får lov at slippe ud i miljøet, og det er derfor fordelagtigt at omdanne det til energi i stedet.

Samtidig går biogassen i stedet for fx naturgas, der er en fossil brændstof og først skal udvindes fra jorden, inden det kan bruges til energikilde. Det er typisk hårdt for både klima og natur, når gassen skal udvindes.

At indsamle og raffinere biogas udgør dog også en trussel for klimaet, da der kan være udslip af metan fra anlæggene.

Hvor produceres biogas?

Der produceres mest biogas i Kina og Europa, viser en opgørelse fra Det Internationale Energiagentur.

Kina er verdens største producent af biogas og har mere end 100.000 biogas-anlæg. Den næststørste producent af den grønne gas er Tyskland med over 10.000 anlæg.

I de fleste biogas-producerende lande bruges langt størstedelen af gassen til el og varme. Sverige, som er verdens femtestørste producent, bruger derimod mere end halvdelen af sit biogas som brændstof.

Er biogas en vedvarende energikilde?

Biogas er en vedvarende energikilde som vind-, sol-, vand- og geotermisk energi.

Eftersom biogas udvindes af organisk affald, vil der være ressourcer til at lave biogas, så længe der er mennesker, dyr og planter til at generere dette affald.

Fordelen ved bioenergi er, at gassen kan lagres og og først bruges, når muligheder for eksempelvis sol- eller vind-energi er mindre fordelagtige. Indtil videre er mulighederne for at opbevare energi fra sol og vind ikke optimale, da store mængder af den indsamlede energi går tabt i omdannelsesprocessen til fx gas eller brint.

Både bølge-, hav-, vind- og atom-energi sviner mindre per kilowatttime end biogas. Til gengæld har biogassen et lavere klimaaftryk end energi fra solceller, selvom de for nuværende er mere effektive til at danne elektricitet.